TOPLUMA KATKI

Atık yönetim problemleri ve enerji ihtiyacına çözümler üretmeyi hedefleyen firmamız daha temiz üretim ve geri kazanımı mümkün olan atıkların değerlendirilmesini hedefleyerek daha temiz bir çevre sağlamayı amaçlamaktadır.

İSG POLİTİKAMIZ

Tuzla Deri OSB Geri Dönüşüm A.Ş. olarak;

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal ve diğer şartları takip ederek

uygulamak,

-Risk değerlendirmesi yaparak çalışma ortamındaki tehlikeleri önceden belirlenmek ve minimize

edilmesini sağlamak,

-İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yatırımlarımızı ona

göre yönlendirmek,

-İş kazası ve meslek hastalığını önlemek için tüm faaliyetlerde proaktif önlemler almak,

-Çalışanlarımızın sürekli eğitimler ile bilinçlenmesini sağlamak,

-Güvenli çalışma ortamı ve iş güvenliği kültürü oluşturmak, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamızdır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

TUZLA DERİ OSB GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş.;

ATIK YÖNETİMİ, TEHLİKELİ/TEHLİKESİZ ATIKLARDAN ENERJİ VE MALZEME GERİ KAZANIMI, ATIK ARA DEPOLAMA, ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT HAZIRLAMA, ATIK BOR YAĞI SUSUZLAŞTIRMA, AMBALAJ ATIĞI TOPLAMA, AYIRMA VE TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA AYIRMA TESİSİ YÖNETİM KONULARINDA SEKTÖREL BAZDA HEP ÖNDE OLMAYI,

PİYASAYA YENİ ÜRÜNLER SUNMAYI, KAPASİTE ARTTIRMAYI VE BU KONUDA DEVAMLILIK GÖSTEREREK PROSES BAZINDA DA ÜRETİM YAPMAYI,

BELİRLEMİŞ OLDUĞU HEDEFLERİNE ULAŞMAK İÇİN BÜTÜN KAYNAKLARINI SEFERBER ETMEYİ,

MÜŞTERİ VE ÇALIŞANLARININ MEMNUNİYETİNİ İLKELİ OLARAK YÜKSELTEREK, YURTİÇİ-YURTDIŞI SATIŞ, PAZARLAMA VE SUNUMUNDA FARKLILAŞAN, YASA VE MEVZUATLARA UYAN VE İNSAN EMEĞİNE SAYGI DUYAN BİR FİRMA OLMAYI,

KALİTE DÜZEYİNİ YÜKSELTMEK, MALİYETLERİ DÜŞÜRMEK VE KARLILIĞIN ARTTIRILMASINI SAĞLAYACAK TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP ETMEK VE UYGULAMAYI,

İNSAN KAYNAĞINI GELİŞTİRMEYİ, ÜRÜN GAMINI YENİLEME VE İYİLEŞTİRMEYİ, ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞINI ÖN PLANDA TUTMAYI, KALİTE YÖNETİM MODELİ UYGULAYARAK MÜŞTERİ VE ÇALIŞANLARININ GÜVENİNİ ARTIRMAYI,

MEVCUT SİSTEMİN ETKİNLİĞİNİ, TANIMLANAN SÜREÇLERİN PERFORMANSLARI DAHİLİNDE SÜREKLİ GÖZDEN GEÇİRİP HER TÜRLÜ İYİLEŞTİRME FAALİYETİ İÇİN GEREKLİ KAYNAKLARI SAĞLAMAYI BENİMSEMİŞ VE AMAÇ EDİNMİŞTİR.

ÇEVRE POLİTİKASI

Firmamız ISO 14001 gerekliliklerine göre oluşturduğu çevre yönetim sistemini gönüllü ve bilinçli olarak kurmaya ve sürekli olarak uygulamaya kararlıdır.

Temel amacımız, ticari ve sınai varlığımızı çevre ile barışık biçimde sürdürmektir.

Firmamızda atık elektrikli ve elektronik eşya toplama, depolama, ayırma, atık yönetimi, tehlikeli/tehlikesiz atıklardan enerji ve malzeme geri kazanımı, atık ara depolama, birinci sınıf düzenli depolama, atıktan türetilmiş yakıt hazırlama, atıktan yenilenebilir enerji üretimi, ambalaj atığı toplama, ayırma ve tehlikesiz atık toplama ayırma aşamalarında çevre etkilerini en aza indirecek sistemi kuracağız, uygulayacağız ve takipçisi olacağız.

Çevre performansımızı sürekli artıracak çalışmaları ve projeleri her zaman oluşturacak ve hayata geçireceğiz.

Malzeme, su yakıt ve zamandan mümkün olan en fazla tasarrufu sağlamak için çalışacağız.

Çevre çalışmalarını en son bilgilerle ve tüm personelin katılımıyla sürdürmek daimi hedefimizdir.

Yasal mevzuatlar çerçevesinde, doğal çevrenin korunmasına özen göstermeyi, proses ve çevreye yapılan iyileştirme yatırımları ile çevreye pozitif değerler kazandırmada süreklilik sağlamayı taahhüt ediyoruz.

SAĞLIK, EMNİYET, ve ÇEVRE POLİSİKASI

Tuzla Deri OSB Geri Dönüşüm A.Ş; çalışanları, paydaşları, alt işverenleri ve müşterileri ile toplum yararı için, tüm faaliyetlerini Sağlık, Emniyet ve Çevre (SEÇ) bakımından etkin olarak yönetmeyi amaçlamaktadır.

Bu doğrultuda Tuzla Deri OSB Geri Dönüşüm A.Ş. olarak amacımıza ulaşmak için;

  • Temel İlke olarak;

Faaliyetlerimizde öncelikle iş yerimizde denetim, görevli veya ziyaret maksadıyla bulunan 3. şahıslar da dahil olmak üzere insan sağlığına, iş güvenliğine ve çevreye karşı duyarlı olacağımızı,

  • Liderlik ve Bağlılık

Yöneticilerimizin, SEÇ Politikası unsurlarının yerine getirilmesi için liderlik etmelerini, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın da bu politikaya bağlılık göstermelerini sağlayacağımızı,

  • Mevzuata Uyum

Yürürlükteki mevzuata, ilgili standartlara ve diğer şartlara tam uyum sağlayacağımızı,

  • Proses bazlı Yaklaşım ile Risklerin ve Fırsatların Yönetimi

Faaliyetlerimiz süresince oluşabilecek sağlık, emniyet ve çevre risk ve fırsatlarını sürekli olarak değerlendireceğimizi ve sürekli iyileştirme kapsamında gerekli tedbirleri önceden alarak riskleri en düşük seviyeye indireceğimizi• Uygun Çalışma Koşulları

Çalışanlarımızın sağlıklarını korumak için SEÇ standartlarına uygun çalışma şartlarını sağlayacağımızı,

  • Acil Durum Yönetimi

Acil durum halinde etkili müdahale yapabilmek için hazırlıklı olacağımızı,

  • Çevre Yönetimi

Çevresel etkimizi en aza indirebilmek için, enerjiyi ve doğal kaynakları verimli kullanacağımızı ve faaliyet alanımız olan atıkların geri dönüşümünü sağlayacağımızı, yaşam döngüsü yaklaşımını ve sürdürülebilirliği destekleyeceğimizi, gerekli insan, finans, teknoloji, vb. kaynakları sağlayacağımızı,

  • Sürekli İyileşme

SEÇ konusunda sürekli iyileşmeyi sağlayabilmek için, belirlediğimiz hedeflerin izleme ve denetimlerini yapacağımızı, çalışanlarımıza ve alt işverenlerimize eğitimler vereceğimizi ve önerilerini değerlendirerek uygun çalışmaları gerçekleştireceğimizi,

taahhüt ediyoruz.